Magdy Mahfouz (Co-Chair of The Conference)

Hiroaki Saika

Erika Toda

Sergei Svitashev

Kan Wang

Shujie Dong

Yuming Lu 

Wendy Harwood

Panagiotis Moschou

Huanbin Zhou

Marcel Kuntz

David J.S. Hamburger